Hoppa till huvudinnehåll

Kraftigt förstärkt familjehem

En del barn och ungdomar behöver placering med mer omfattande stöd och ibland riktade behandlingsinsatser. Till dem kan vi erbjuda placering i så kallade kraftigt förstärkta familjehem. Det är familjer som har bedömts vara lämpliga att ta emot barn med särskilda behov och får mer intensivt stöd och handledning av konsulenterna. Ofta handlar det även om att tillsätta och samordna andra insatser.

Kartläggning av förutsättningarna

För att kunna erbjuda rätt insats i familjehemmet behövs en noggrann kartläggning, både av barnets styrkor och svårigheter.

Har ingen kartläggning gjorts inför placeringen så genomför vi den. Kartläggningen bygger på en sammanställning av material från nätverket, BUP, skola, sjukvård, och socialtjänst. En bedömning av barnets psykiska mående görs alltid vid behandlingsplaceringar i familj.

Ibland behövs mer omfattande utredningar, till exempel neuropsykiatriska utredningar. Då ser vi till att även dessa kommer till stånd.

Behovsanpassade insatser

När barnets förutsättningar är kartlagda anpassar vi insatsen eller behandlingen till barnets behov. Den är tidsbegränsade och fokuserar på uppställda mål.

Barn och ungdomar får under placeringstiden ett tryggt boende med stöd och hjälp utifrån varje individs behov. Det innebär bland annat praktisk träning i vardagen med feedback, uppföljande samtal och regelbunden utvärdering.

Metoden är miljöterapeutisk, baserad på en inlärningsteoretisk grund. Situationer i vardagen anpassas och används för att utveckla olika färdigheter och ett bättre känslomässigt mående hos barnet/ungdomen.

Utgångspunkten för arbetet är att skapa en trygg relation som bas, att ge kontinuitet och en hållbar helhet där alla delar i vardagen beaktas.

Konsulentens roll

Konsulenten har omfattande roll, både i förhållande till familjerna i form av stöd och handledning och i förhållande till andra aktörer. Konsulentens roll blir att samordna alla insatser och att kommunicerar och få ihop nätverket runt barnet.  Ett bra och nära samarbete med skolan är viktigt för både konsulenterna och familjerna. Inte minst för att skapa förståelse. Tillsammans med skolan sätter vi också upp mål och delmål för barnet eller ungdomen.

Ofta innebär placeringen också ett familjearbete av konsulenterna och tillsammans med biologiska familj och nätverk.

Ärendena tas upp på behandlingskonferens under ledning av psykolog.