Hoppa till huvudinnehåll

Att bli jour- eller familjehem

Vill du veta med ring oss på 08-648 10 00

Vem kan bli jour- och familjehemsföräldrar på Victoria behandlingscenter?

Jour- och familjehemsföräldrar är vanliga människor med ett stabilt och tryggt liv. Det är familjer med tid och utrymme att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Som jour- eller familjehemsförälder kan du vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller vara ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du måste dock kunna erbjuda det placerade barnet ett eget rum.

Ett jour- eller familjehems viktigaste uppgift är att få vardagen att fungera. Att vara delaktig i skolarbetet och fritiden, stötta och vara en vuxen förebild, tillfälligt eller under en längre tid, i en förälders ställe. Det är viktigt med tålamod, känslomässig närvaro och en vilja att finnas kvar för den placerade över tid.

Vad är ett jourhem?

I ett jourhem bor barn under en kortare period medan socialtjänsten utreder vilken hjälp och stöd barnet och föräldrarna behöver. Ett jourhem tar med kort varsel, ofta akut, emot barn och ungdomar i sitt hem. Ibland kan en jourhemsplacering övergå till en familjehemsplacering.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är familjer, par eller ensamstående, med intresse, tid och utrymme att ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Ofta varar en familjehemsplacering en längre tid, ibland en hel uppväxt.

Får man betalt för att vara jour- eller familjehem?

Som jour- eller familjehem får du ekonomisk ersättning. Den består av en omkostnadsdel och en arvodesdel. Omkostnadsdelen ska täcka barnets kostnader som mat, kläder, fickpengar, fritidsaktiviteter, vissa gemensamma utgifter i hemmet etc. Arvodesdelen är ersättning för uppdraget som jour- eller familjehem.

Varför placeras barn och ungdomar i jour- och familjehem?

Det kan finnas flera anledningar till att barn och ungdomar behöver placeras i ett jour- eller familjehem. De flesta barn som placeras saknar tillräckligt stöd från föräldrar och nätverket runt familjen för en fungerande vardag. Andra barn som placeras i jour- och familjehem är barn och ungdomar som kommit till Sverige utan sina vårdnadshavare.

Ibland är barnens och ungdomarnas behov större, vilket kan kräva placering med ett mer omfattande stöd och behandling.

Hur blir jag jour- och familjehem hos Victoria behandlingscenter?

Genom att kontakta oss via hemsidan eller ring 08-648 10 00. Du kan också kontakta någon av våra konsulenter direkt, kontaktuppgifterna hittar du under "medarbetare".

Hur ser processen ut?

Innan vi accepterar ett jour- eller familjehem träffar vi familjen vid flera tillfällen. Du får lämna in registerutdrag från polis- och socialregister, Kronofogden och Försäkringskassan samt att vi tar en kreditupplysning. Vi gör även hembesök med samtal där vi går igenom uppdraget, vad som förväntas samt Victoria behandlingscenters värdegrund och filosofi. Finns det barn i familjen träffar vi även dem för att förklara vad det innebär att bli familjehem och höra vad de tycker om det. Till sist gör vi en mer ingående intervju och följer upp de referenser du lämnat.

Bedömer vi att ni passar och har en lämplig levnadssituation för att bli jour- eller familjehem, så sammanfattar vi ett skriftligt underlag, en så kallad utredning, som socialtjänsten får ta del av vid förfrågan.

Varför ska jag bli jour- eller familjehem hos Victoria behandlingscenter?

Att ta emot en person i sin familj kan vara både fantastiskt roligt och väldigt svårt. Hos Victoria behandlingscenter får du de bästa förutsättningarna för en lyckad placering. Det innebär att vi ger dig verktyg i form av utbildning, handledning och stöd men även att vi har erfarenheten som krävs. Alla konsulenter på Victoria behandlingscenter har lång erfarenhet av arbete med familjehemsvård och socialtjänst. Vi är alla handledarutbildade och har utbildning i samtal med barn och ungdomar.

Vill du arbeta tillsammans med kompetenta och kunniga konsulenter som har ett personligt engagemang och förmåga att skapa tillhörighet ska du vända dig till oss!

Vad kan Victoria behandlingscenter erbjuda mig som jour- och familjehem?

 • grundutbildning ”Ett hem att växa i” och vidareutbildning "Connect"

 • varje familjehem har sin egen konsulent

 • regelbunden handledning, individuellt och i vissa fall i grupp

 • tillgång till jour dygnet runt

 • triangulerande samtal i syfte att stärka relationen mellan barn och familjehem

 • tillgång till specialistkompetens i t.ex. lågaffektivt bemötande, neuropsykiatri och traumabearbetning

 • konsulenten ansvarar för rapportering och kontakt med socialtjänsten och närvarar vid uppföljningsmöten

 • konsulenten är med vid andra möten vid behov, till exempel skolmöten och sjukvård

 • konsulent stöttar och hjälper till i kontakten med biologiska föräldrar

Vad förväntas av mig som jour- eller familjehem?

 • du ska bygga en förtroendefull relation till barnet och finnas som känslomässigt stöd i vardagen

 • du ska ansvara för den dagliga omsorgen om barnet, det vill säga se till att den placerade har goda matvanor, lär sig att sköta sin hygien, är lämpligt klädd och får den läkarvård och tandvård som behövs

 • du ska hjälpa och stötta barnet med skolgången, gå på utvecklingssamtal, skolmöten och hjälpa till med läxor

 • du ska stötta barnet att knyta goda kamratkontakter och utveckla fritidsintressen

 • du måste ha en förståelse för att barnet har utsatts för en separation från sin biologiska familj

 • du behöver ha förståelse för att barnets föräldrar är viktiga och verka för att barnet ska ha en så god kontakt med sina föräldrar som möjligt

 • du behöver stötta självkänsla och hjälpa den placerade att växa och lyckas

Vi förväntar oss även att du kommer på enskild handledning minst en gång per månad hos oss. Du som tar emot en person i ditt hem har en mycket viktig uppgift att fylla. De förväntningar som gäller för just den du tagit emot regleras i en genomförandeplan.

Hur går det till att få en placering?

När Victoria behandlingscenter får en förfrågan från socialtjänsten letar vi efter den mest lämpade familjen för just det barnet. Är det ni kontaktas ni av en familjehemskonsulent som frågar om ni har möjlighet att ta emot. I vissa fall behöver placeringen ske samma dag men oftast är det inte så akut, då bokar vi in ett möte i ditt hem. Ibland följer barnet med på besök hos er men ofta är det bara socialsekreterare och eventuell en god man. Därefter fattas beslut om placeringen ska bli av och eventuell inflytt planeras.

Ibland går det snabbt att få en placering men ibland tar det lite längre tid. Det viktigaste är att det blir rätt för både barn och familj.

Vad är ett behandlingsärende?

Behandling innebär ett grundligt förändringsarbete i familjehemmet med ett barn eller ungdom som har mer omfattande behov. Behoven rör barnets psykiska mående, kognitiva fungerande och sociala samspel och/eller socialt riskbeteende.

För att vara behandlingsfamilj krävs vilja och förmåga att arbeta mot uppställda mål tillsammans med den placerade, eventuella föräldrar och konsulenten. En förutsättning är förmåga att reflektera över både sin egen och övriga inblandades situation, analysera samt vara flexibel i sitt förhållningssätt.

I miljöterapeutisk behandling anpassar man miljö och förhållningssätt i vardagen till den placerades behov och förmåga att kunna fungera optimalt.